دیدار صمیمی معاون مدیرعامل در حوزه اجرایی مرکز”بانک سپه ” از شعبه آیت الله کاشانی شرقی تهران

محمد بایرامی معاون مدیرعامل در حوزه اجرایی مرکز کشور" بانک سپه با حضور در شعبه آیت الله کاشانی شرقی از نزدیک با همکاران شعبه دیدار و گفتگو کرد .

به گزارش راهبرد بانک،محمد بایرامی معاون مدیر عامل بانک سپه صبح دوشنبه پانزدهم فروردین ، در یک دیداری سرزده با حضور در شعبه آیت الله کاشانی شرقی ، با رییس و کارکنان شعبه دیدار و گفتگو کرد .در این دیدار که در یک جو صمیمی برگزار شد ،معاون مدیر عامل ضمن بررسی آیتم های شعبه رهنمودهای لازم جهت ارتقاء بانک  را بیان کردند و از کارکنان خواست که با برنامه ریزی مدون،شناخت  محیط اطراف شعبه ،نحوه تعامل با مشتری ، و همچنین با در نظر گرفتن رقبا و نحوه ارایه خدمات مطلوب می توان به اهداف تعیین شده رسید .

معاون اجرایی مرکز مدیر عامل ،با اشاره به این موضوع که شعب ادغامی باید با تغییر در تفکر ، بصورت هوشمند کاررا دنبال کنندو بتوانند بخوبی  نقش مهی در تعالی بانک ایفا کنند وی با اشاره به این موضوع که  امروز در محاورات مالی اعداد و ارقام بیانگر تلاش همکاران در شعبه می باشدبا  گوشزد این مطلب که  در صورتی بقای سازمانی بانک تضمین میشود  که با تغییر در تفکر خلاقیت ایجاد کرد و همه کارکنان با مشارکت در برنامه های بانک نسبت به تعالی شاخص ها احساس مسولیت کنند .

محمد بایرامی در بخش دیگری از صحبت هایش ابراز داشت جهت ارتقاءبانک سپه دز سال ۱۴۰۱ و همچنین  ارایه خدمات بانکی قطعا مدل متفاوتی در تهران پیاده خواهیم کرد و همه باید دست به دست هم داده  تا با ارایه خدمات ممتاز به مشتریانی که احیانا در بحث ادغام از بانک سپه فاصله گرفتن مجددا به سمت بانک آمده و از خدمات این بانک استفاده کنند .همچنین رشد وتوازن بین ترکیب منابع ،برنامه ریزی تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکزد (swot )،شناخت محیط ،بررسی نقاط ضعف و قوت در سال جدید مورد تاکید ایشان بود .