آخرین یارانه سال ۹۷ دیشب واریز شد

آخرین یارانه نقدی سال ۹۷ دیشب ساعت ۲۴ به میزان هر نفر ماهانه ۴۵۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

به گزارش راهبرد بانک ،آخرین یارانه نقدی سال ۹۷ خانوار، دیشب  (دوشنبه) ۲۰ اسفند به حساب سرپرستان خانوار واریز شد

یارانه نقدی برای هر فرد ماهانه ۴۵۵۰۰ تومان است که مانند ماههای گذشته و ساعت ۲۴ بامداد قابل برداشت است.