کاهش شاخص اجاره بهای مسکن خانوارهای شهری برای دومین فصل متوالی

تورم فصلی اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری در زمستان ۱۴۰۰ برای دومین فصل متوالی کاهشی شد.

به گزارش راهبرد بانک، و بر اساس اعلام مرکز آمار کشور، در زمستان ۱۴۰۰، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری هم به عدد ۲۷۹.۷ رسید که نسبت به فصل قبل ۶.۴ درصد افزایش داشت.در فصل زمستان ۱۴۰۰، استان یزد با ۸.۶ درصد و استان سیستان و بلوچستان با ۱.۵ درصد بیشترین و کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور تجربه کردند.

در زمستان ۱۴۰۰، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری هم به عدد ۲۷۹.۷ رسید که نسبت به فصل قبل ۶.۴ درصد افزایش داشت. در این فصل، استان یزد با ۸.۶ درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱.۵ درصد، کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های داشتند.

همچنین در فصل زمستان گذشته، متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، برابر با ۵۰.۹ درصد بوده است.

در برآورد شاخص قیمت مصرف کننده، یکی از بخش‌های مهم بخش مسکن است که شامل زیر بخش‌های «اجاره بهای واحدهای مسکونی» و خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی می‌شود.

درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در زمستان ۱۴۰۰، نسبت به فصل سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۸.۱ درصد است که نسبت به پاییز ۱۴۰۰ (۲۵.۷ درصد) ۲.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در این فصل، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ۴۰ درصد برای لرستان و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ۱۱.۸ درصد، مربوط به سیستان و بلوچستان است.

در زمستان گذشته خانوارهای استان لرستان به طور متوسط ۱۱.۹ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان به‌طور متوسط ۱۶.۳ درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کردند.

نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به فصل زمستان یک برابر ۲۶.۹ درصد است که لرستان با ۳۷.۴ درصد، بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۲.۸ درصد، کمترین نرخ تورم اجاره بها را داشتند.

در پاییز ۱۴۰۰ تورم فصلی اجاره‌بهای مسکونی با کاهش نسبت به تابستان به ۷.۷ درصد کاهش یافت و در زمستان ۱۴۰۰ نیز این کاهش با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد.

کاهش شاخص اجاره بهای مسکن خانوارهای شهری برای دومین فصل متوالی