در صورت تعلل هیات مدیره شرکت های بیمه فاقد مدیرعامل از ابزارهای قانونی استفاده خواهیم کرد

مصوبات شورای عالی بیمه در خصوص مهلت قانونی معرفی مدیرعامل پیشنهادی، مدت زمان مشخصی را پیش بینی کرده و در صورت معرفی نشدن مدیرعامل از سوی هیات مدیره شرکت، اخطار و اقدام قانونی بیمه مرکزی را در پی خواهد داشت.
در همین راستا و به دنبال اخطار نهاد ناظر به سه شرکت بیمه ای دکتر سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی در گفتگوی کوتاهی به پرسشهای موجود در این زمینه پاسخ گفته است.

به گزارش راهبرد بانک، مصوبات شورای عالی بیمه در خصوص مهلت قانونی معرفی مدیرعامل پیشنهادی، مدت زمان مشخصی را پیش بینی کرده و در صورت معرفی نشدن مدیرعامل از سوی هیات مدیره شرکت، اخطار و اقدام قانونی بیمه مرکزی را در پی خواهد داشت.

در همین راستا و به دنبال اخطار نهاد ناظر به سه شرکت بیمه ای دکتر سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی در گفتگوی کوتاهی به پرسشهای موجود در این زمینه پاسخ گفته است.

– هیات مدیره شرکت های بیمه برای معرفی مدیرعامل پیشنهادی چقدر فرصت دارند؟

 

افزایش سطح تعامل با شرکت های بیمه از اهداف جدی نهاد ناظر است اما انحراف از مقررات نیز قابل پذیرش نیست. به استناد آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه، در صورت استعفا، عزل يا فوت مدير عامل مؤسسه بيمه يا سلب شرايط وي، مؤسسه بيمه موظف است حداكثر تا دو ماه فرد واجد شرايط ديگري را به بيمه مركزي معرفي نمايد. بيمه مركزي نیز موظف است، حداكثر تا يك ماه نظر خود را در مورد صلاحيت فرد معرفي شده اعلام كند. با توجه به صراحت قانون ما نمی توانیم اجازه بدهیم که شرکت های بیمه با تخطی از مقررات، سرنوشت صنعت بیمه ، سهامداران و بیمه گذاران مؤسسه بیمه را در معرض خطر قرار دهند.

 

– آیا در خصوص شرکت هایی که در حال حاضر مدیرعامل ندارند حرکتی از سوی بیمه مرکزی صورت گرفته است؟

به شرکت های موردنظر اخطار کتبی داده ایم و در پرونده نظارتی تمامی اعضای هیأت مدیره آنها نمره منفی در نظر گرفته شده است.

 

– یعنی امکان دارد صلاحیت اعضای هیات مدیره شرکت های بیمه سلب شود؟

همانطور که اشاره کردم سیاست ما همراهی و همدلی و کمک به شرکت های بیمه است. با این وجود اگر تعلل بیشتری در زمینه معرفی مدیرعامل صورت بگیرد ناگزیر خواهیم بود برابر با آیین نامه های موجود و با توجه به مجموع نمرات منفی موجود در پرونده نظارتی آنها در خصوص صلاحیت حرفه ای آنان تجدید نظر کنیم.

 

 – آیا کمیته ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی موسسات بیمه هم به این موضوع ورود خواهد کرد؟

این کمیته برای پایش و ارزیابی عملکرد مدیران صنعت بیمه از جهت رعایت مقررات شکل گرفته است. کمیته ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی با تشکیل یک پرونده نظارتی برای مدیران صنعت بیمه و بررسی عملکرد آنان از جهت رعایت مقررات صنعت بیمه، اقدام به رتبه بندی آنها با درج نمرات منفی و مثبت در پرونده آنها می نماید. در صورتیکه مجموع امتیازات منفی هر کارمند کلیدی از سطح معینی فراتر برود بررسی سلب صلاحیت او در دستور کار قرار می گیرد. همچنین اگر مجموع نمرات منفی افراد معرفی شده جهت تصدی یکی از مشاغل نیازمند تأیید صلاحیت از سطحی بالاتر باشد، صلاحیت او مورد تأیید قرار نخواهد گرفت.