چقدر پول در ۱۴۰۰ چاپ شد؟

براساس آمار بانک مرکزی، از فروردین تا بهمن‌ماه سال گذشته تقریبا ۱۱۳۴ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.

به گزارش راهبرد بانک، تغییرات نقدینگی به میزان برداشت دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی وابسته است که اولی به چاپ پول مستقیم و دومی به چاپ پول غیرمستقیم منجر می‌شود که با بررسی آمارها می‌توان از میزان پول منتشر شده در اقتصاد اطلاع یافت.

رشد بیش از اندازه نقدینگی می‌تواند هشداری برای اقتصاد و انفجار تورم باشد که مسئولان باید برای تامین کسری بودجه و سایر مصارف خود به سمت بانک مرکزی نروند و بانک‌ها نیز برداشت‌های خود از بانک مرکزی را مدیریت کنند که منجر به اضافه برداشت نشود.

در این بین، آنطور که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد، حجم نقدینگی در فروردین سال گذشته به میزان ۳۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در ماه بعد تقریبا با ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به رقم ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد سال ۱۴۰۰ نیز حجم نقدینگی معادل ۳۷۰۵.۴، ۳۸۱۹.۹ و ۳۹۲۱.۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

از شهریور ماه حجم نقدینگی از ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد و به ۴۰۶۷.۶ هزار میلیارد تومان رسید و از ماه گذشته تقریبا ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شد.

حجم نقدینگی در ماه‌های بعدی نیز در محدوده ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان باقی ماند تا در بهمن ماه ۱۴۰۰ به ۴۶۲۴.۱ هزار میلیارد تومان رسید.

بنابراین، در طول یازده ماه سال گذشته تقریبا ۱۱۳۴ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.

این در حالی است که در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ تقریبا ۹۶۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.

ردیف  حجم نقدینگی در ۱۴۰۰ ماه
۱ ۳۴۹۰ هزار میلیارد تومان  فروردین 
۲ ۳۶۰۰.۷ هزار میلیارد تومان  اردیبهشت 
۳ ۳۷۰۵.۴ هزار میلیارد تومان  خرداد 
۴ ۳۸۱۹.۹ هزار میلیارد تومان  تیر 
۵ ۳۹۲۱.۴ هزار میلیارد تومان  مرداد 
۶ ۴۰۶۷.۶ هزار میلیارد تومان  شهریور 
۷ ۴۲۲۷.۴ هزار میلیارد تومان  مهر 
۸ ۴۳۱۵.۹ هزار میلیارد تومان  آبان 
۹ ۴۴۲۶.۹ هزار میلیارد تومان  آذر 
۱۰ ۴۵۰۱.۴ هزار میلیارد تومان  دی 
۱۱ ۴۶۲۴.۱ هزار میلیارد تومان  بهمن