تورم در واردات ۴۴۵درصد افزایش داشت

تورم در ورادات با وجود کاهش نسبت به قبل، بیش از ۴۴۵ درصد گزارش شده است.

به گزارش راهبرد بانک، قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله است و تغییرات آن­ها از اهمیت بالایی برخوردار است، مرکز آمار ایران طی گزارشی به یررسی روند تورم واردات پرداخته است.

همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده‌­های دلاری) نسبت به فصل قبل ١٢.١ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی تابستان با ٨.٧ درصد حدود ٣.٤ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه ­های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گرانبها و… » یک درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه «فلزات معمولی و مصنوعات آن­ها» با ٦٣.٧ درصد است. بیشترین کاهش مربوط به گروه « محصولات صنایع غذایی، نوشابه ها و …» با ١.١- درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، در پاییز امسال، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده ­های ریالی) نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٤٥,٩ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه تابستان ١٤٠٠ (٤٨٥.٤ درصد) حدود ٣٩.٥ واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده­‌های دلاری) نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٤.٩ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه تابستان سال ١٤٠٠ (٥٢.١ درصد) حدود ٢.٨ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه «چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب و ….» ۹.۶ درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و …» ٦٤٠.٧ درصداست. همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه «‌پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد و…» ٠.٧- درصد است.

در این فصل تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده­ های ریالی) در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٤٠٠ برابر با ٤٧٨,٣ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ تابستان ١٤٠٠ برابر با ٥١٣.٨ درصد حدود ٣٥.٥ واحد درصد کاهش داشته است.

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده­ های دلاری) در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٤٠٠ برابر با ٥٥.٣ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ تابستان ١٤٠٠ برابر با ٥٤.٣ درصد حدود یک  درصد افزایش داشته است.

در گروه ­های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب و …» ٩.٤ درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و…» ٧١٦.٤ درصد است. همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه « پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد و…» منفی ۰.۱ درصد است.