در سال ۱۴۰۰؛ افزایش نرخ تورم تولیدکننده صنعتی

مرکز آمار ایران اعلام کرد، نرخ تورم تولیدکننده صنعتی در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۰، با ۲۱.۷ واحد درصد رشد به ۷۸،۵ درصد رسید.

به گزارش راهبرد بانک، مرکز آمار ایران اعلام کرد: درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۷۸،۵ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ۲۱.۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان زیربخش‌های مختلف صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به زیربخش‌های "ساخت فراورده‌های توتون و تنباکو" (۲۰.۲ درصد)، "ساخت سایر مصنوعات" (۳۶.۱ درصد) و "ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی" (۳۶.۷ درصد) و بیشترین تورم سالانه به ترتیب مربوط به زیربخش‌های "ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل" (۱۳۴.۷ درصد) و "ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی" (۱۰۴.۸ درصد) میباشد.

تورم فصلی

در فصل بهار ۱۴۰۰ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ۸،۲ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل۴،۰ واحد درصد کاهش دارد. در فصل مورد بررسی در میان زیربخش‌های مختلف صنعتی کمترین تورم فصلی مربوط به زیربخش‌های "ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت" (۰،۸ درصد) و "ساخت وسایل نقلیه‌ی موتوری، تریلرو نیم تریلر" (۲.۶ درصد) و بیشترین آن به ترتیب مربوط به زیربخش‌های "چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده" (۲۵،۳ درصد)، "ساخت انواع آشامیدنی‌ها" (۲۳.۱ درصد)، "ساخت پوشاک" (۲۱.۷ درصد) و "ساخت سایر مصنوعات" (۱۷.۷ درصد) می‌باشد.

تورم نقطه به نقطه

به گزارش مرکز آمار، در فصل بهار ۱۴۰۰ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ۹۴،۷ درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل بهار ۱۳۹۹، ۹۴.۷ درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه در فصل زمستان سال ۱۳۹۹، ۹۳.۶ درصد بوده است. در میان زیربخش‌های مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به زیربخش‌های "ساخت فراورده‌های توتون و تنباکو" (۲۰.۰ درصد)، "ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی" (۴۳.۰ درصد) و "ساخت سایر مصنوعات" (۵۰.۳ درصد) و بیشترین تورم نقطه به نقطه به ترتیب مربوط به زیربخش‌های "ساخت مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی" (۱۳۵.۷ درصد)، "ساخت فلزات پایه" (۱۱۲.۰ درصد) و "ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت" (۱۰۲.۹ درصد) می‌باشد.