آغاز واکسیناسیون سراسری کارکنان بانک ها در استان های کشور

واکسیناسیون سراسری همکاران شاغل شبکه بانکی در استان های کشور آغاز شد.

به گزارش راهبرد بانک، به نقل از روابط عمومی بیمارستان بانک ملی ایران، با پیگیری های محمدرضا حسین زاده رئیس شورای هماهنگی بانک ها و مدیرعامل بانک ملی ایران و مدیر امور بیمارستان و دانشکده پرستاری و مسئول دبیرخانه سلامت این بانک، واکسیناسیون همکاران شاغل شبکه بانکی در برخی درمانگاه های بیمارستان بانک مستقر در استان ها از تاریخ ۱۰ مردادماه آغاز شد.

با توجه به آسیب پذیری کارمندان بانک ها و با هماهنگی های انجام شده، به زودی واکسیناسیون شاغلان شبکه بانکی در تمامی استان ها انجام خواهد شد.