تغییرات در قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی

مرکز آمار ایران تغییرات قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی را در زمستان سال گذشته اعلام کرد.

به گزارش راهبرد بانک، در بخش غلات در زمستان سال ١٣٩٩، متوسط قیمت ذرت دانه ای ٣٦٥٣٣ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل٨٩,٣درصد افزایش داشته است. در بخش محصولات لیفی در سه ماهه چهارم سال ١٣٩٩، متوسط قیمت پنبه ١٢٣٧٩٥ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٧١,٨ درصد افزایش یافته است.

در بخش محصولات جالیزی در زمستان سال ١٣٩٩، متوسط قیمت هندوانه ٢٧٤٣٣ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٥٤,٩ درصد افزایش داشته است و متوسط قیمت خیار ٦٨٢٠٩ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٠٨.٣درصد افزایش نشان می دهد.

در بخش سبزیجات در زمستان سال ١٣٩٩، متوسط قیمت گوجه فرنگی ٢٧٥٨٤ ریال که به این ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٧,٩ درصد افزایش داشته و همچنین قیمت پیاز ٣١٦٨٥ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٣.٧درصد کاهش داشته است. متوسط قیمت اسفناج ٢٧٩١٣ ریال بوده که  معادل ٧٤.٥ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت بادمجان ٢٥٨٧٠ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٢.٠ درصد افزایش یافته است.

در بخش محصولات علوفه‌ای در سه ماهه چهارم سال ١٣٩٩، متوسط قیمت یونجه ١٦٨٣٧ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٠,٠ درصد افزایش داشته است.

در بخش مرکبات در زمستان سال ١٣٩٩، متوسط قیمت پرتقال ٩٢٥٩٥ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١١٤,٩ درصد افزایش داشته است، و متوسط قیمت نارنج ٥١٧١٠ ریال بوده که معادل ٩٣.٤ درصد افزایش نشان می دهد.

در بخش دامداری سنتی در زمستان سال ١٣٩٩، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و برة پرواری زنده ٥٠١٩٧٧ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ٤٠٩٦٤٦ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣١,٦ و ٣٣,٧ درصد افزایش داشته است.

در بخش فراورده‌های دامی سنتی در زمستان سال ١٣٩٩، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ١٢٧٩٠٦ ریال بوده که معادل ٥٢,٢ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ٤٢٥٦٥ ریال بوده که معادل ٨٠.٧ درصد افزایش داشته است.

در بخش هزینه خدمات ماشینی در زمستان ١٣٩٩، هزینه شخم زمین زراعی آبی ٤٠٢٩٥٠٣ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٦٧,٨درصد افزایش داشته و هزینة شخم زمین زراعی دیم ٢٨٩٧٧٥٥ ریال بوده که معادل ٦٨.٣ درصد افزایش یافته است. بعلاوه، هزینه دیسک زمین زراعی آبی ٢٠٨٤٢١٧ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٠.٤ درصد افزایش یافته و هزینة دیسک زمین زراعی دیم ١٣٧٦٦١٧ ریال بوده که معادل ٩٣.٢ درصد افزایش داشته است.  

در بخش دستمزد نیروی کار در سه ماهه چهارم سال ١٣٩٩، هزینه کارگر میوه چین مرد ١٢٤٥٨٢٣ ریال و هزینه کارگر میوه چین زن ١١٣٥٨٧٩ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٥٠,٨ و ٤٩.٨ درصد افزایش داشته است.

همچنین، هزینه کارگر وجین کارو تنک کار مرد ١٢٥٥٤٨٢ ریال و  هزینه کارگر وجین کاروتنک کار زن ٧٣٠٤٧٣ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٥.٦ و ٣٤.٠ درصد افزایش نشان می دهد.