جدیدترین قیمت انواع لاستیک سال ۱۴۰۳

جدیدترین قیمت لاستیک ایرانی در بازار اعلام شد.

به گزارش راهبرد بانک،جدیدترین قیمت لاستیک ایرانی در بازار به شرح زیر است :

سایز قیمت هر حلقه
لاستیک (تومان)

ایران تایر

۱۸۵.۶۰.۱۴ ۱.۸۲۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱.۸۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵ ۱.۷۵۰.۰۰۰
۲۱۵.۵۵.۱۶ —-
۱۷۵.۷۰.۱۳ ۱.۷۵۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۱.۶۷۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۱.۶۹۵.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۱.۷۶۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۱.۶۹۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۱.۷۰۰.۰۰۰

کویر تایر

۲۱۵.۶۰.۱۷ ۲.۵۲۰.۰۰۰
۲۱۵.۶۵.۱۶ ۲.۳۳۰.۰۰۰
۲۲۵.۶۵.۱۷ ۲.۶۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۰.۱۴ ۱.۸۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵ ۲.۱۵۰.۰۰۰
۲۲۵.۵۵.۱۸ —-
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۱.۸۰۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۱.۸۰۰.۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳ —-
۲۳۵.۵۵.۱۹ —-
۲۲۵.۶۰.۱۸ —-
۲۰۵.۵۰.۱۶ ۱.۷۱۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۱.۸۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۲.۰۴۵.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵ ۲.۰۲۰.۰۰۰
۲۳۵.۵۵.۱۸ ۲.۴۶۰.۰۰۰
۲۱۵.۴۵.۱۸ —-
۱۹۵.۶۵.۱۵ —-
۲۶۵.۶۵.۱۷ —-

یزد تایر

۱۹۵.۶۵.۱۵ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۱۶۵.۷۰.۱۳ ۱.۸۵۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۱.۸۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۲.۱۵۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵ ۲.۱۵۰.۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳ ۱.۸۱۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۰.۱۶ ۱.۵۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۲.۱۵۰.۰۰۰
۲۱۵.۵۵.۱۷ ۲.۶۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۱.۹۰۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۱.۸۵۰.۰۰۰
۲۲۵.۵۵.۱۸ —-
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۱.۸۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱.۸۳۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۱.۸۰۵.۰۰۰
۲۳۵.۶۵.۱۷ —-
۱۸۵.۶۰.۱۴ ۱.۷۵۰.۰۰۰

بارز

۲۶۵.۶۵.۱۷ ۳.۶۰۰.۰۰۰
۲۲۵.۴۵.۱۸ ۲.۴۰۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ —-
۲۱۵.۵۵.۱۶ —-
۲۰۵.۵۰.۱۶ —-
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۲.۰۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۱.۸۵۰.۰۰۰
۲۲۵.۷۰.۱۶ —-
۲۱۵.۶۵.۱۶ ۲.۴۲۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ —-
۱۹۵.۶۰.۱۵ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳ —-
۱۷۵.۷۰.۱۳ —-
۲۰۵.۶۰.۱۵ —-
۱۶۵.۶۵.۱۳ —-
۱۸۵.۶۵.۱۵ —-
۲۰۵.۶۰.۱۵ ۲.۱۱۰.۰۰۰
۲۳۵.۶۰.۱۸ ۲.۸۳۰.۰۰۰
۲۳۵.۵۵.۱۹ ۲.۹۵۰.۰۰۰