لاستیک ایرانی چند؟ / قیمت جدید لاستیک در بازار

جدیدترین قیمت لاستیک ایرانی در بازار اعلام شد.

به گزارش راهبرد بانک،قیمت روز انواع لاستیک سواری تولید داخل امروز در بازار تهران اطلاع رسانی شد.

قیمت لاستیک در بازار (اردیبهشت ۱۴۰۳)

سایز

قیمت هر حلقه

لاستیک (تومان)

ایران تایر

۱۸۵.۶۰.۱۴ ۱.۸۲۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱.۸۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵ ۱.۷۵۰.۰۰۰
۲۱۵.۵۵.۱۶ —-
۱۷۵.۷۰.۱۳ ۱.۷۵۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۱.۶۷۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۱.۶۹۵.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۱.۷۶۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۱.۶۹۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۱.۷۰۰.۰۰۰

کویر تایر

۲۱۵.۶۰.۱۷ ۲.۵۲۰.۰۰۰
۲۱۵.۶۵.۱۶ ۲.۳۳۰.۰۰۰
۲۲۵.۶۵.۱۷ ۲.۶۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۰.۱۴ ۱.۸۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵ ۲.۱۵۰.۰۰۰
۲۲۵.۵۵.۱۸ —-
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۱.۸۰۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۱.۸۰۰.۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳ —-
۲۳۵.۵۵.۱۹ —-
۲۲۵.۶۰.۱۸ —-
۲۰۵.۵۰.۱۶ ۱.۷۱۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۱.۸۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۲.۰۴۵.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵ ۲.۰۲۰.۰۰۰
۲۳۵.۵۵.۱۸ ۲.۴۶۰.۰۰۰
۲۱۵.۴۵.۱۸ —-
۱۹۵.۶۵.۱۵ —-
۲۶۵.۶۵.۱۷ —-

یزد تایر

۱۹۵.۶۵.۱۵ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۱۶۵.۷۰.۱۳ ۱.۸۵۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۱.۸۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۲.۱۵۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵ ۲.۱۵۰.۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳ ۱.۸۱۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۰.۱۶ ۱.۵۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۲.۱۵۰.۰۰۰
۲۱۵.۵۵.۱۷ ۲.۶۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۱.۹۰۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۱.۸۵۰.۰۰۰
۲۲۵.۵۵.۱۸ —-
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۱.۸۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱.۸۳۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۱.۸۰۵.۰۰۰
۲۳۵.۶۵.۱۷ —-
۱۸۵.۶۰.۱۴ ۱.۷۵۰.۰۰۰

بارز

۲۶۵.۶۵.۱۷ ۳.۶۰۰.۰۰۰
۲۲۵.۴۵.۱۸ ۲.۴۰۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ —-
۲۱۵.۵۵.۱۶ —-
۲۰۵.۵۰.۱۶ —-
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۲.۰۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۱.۸۵۰.۰۰۰
۲۲۵.۷۰.۱۶ —-
۲۱۵.۶۵.۱۶ ۲.۴۲۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ —-
۱۹۵.۶۰.۱۵ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳ —-
۱۷۵.۷۰.۱۳ —-
۲۰۵.۶۰.۱۵ —-
۱۶۵.۶۵.۱۳ —-
۱۸۵.۶۵.۱۵ —-
۲۰۵.۶۰.۱۵ ۲.۱۱۰.۰۰۰
۲۳۵.۶۰.۱۸ ۲.۸۳۰.۰۰۰
۲۳۵.۵۵.۱۹ ۲.۹۵۰.۰۰۰