تسهیلات تا سقف ۶۰ میلیارد ریال به دارندگان کارتخوان های بانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاون به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حساب متصل به پایانه های فروش این بانک تسهیلات پرداخت می کند.

به گزارش راهبرد بانک،به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون،درطرح پایانه طلایی ویژه پذیرندگان دستگاه های کارتخوان فعال متصل به حساب های بانک توسعه تعاون از ابتدای سال جاری امکان پرداخت تسهیلات تا سقف ۶۰ میلیارد ریال فراهم است.
بر اساس این طرح ،تسهیلات در قالب عقد مرابحه به منظور تامین سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از اتحادیه ها قابل پرداخت است.
از سویی برای سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای فعالیت اقتصادی مورد تایید رئیس شعبه که مجوز فعالیت برای وی تعریف نشده ،تسهیلات تا سقف ۲۰ میلیارد ریال قابل پرداخت است.
نحوه بازپرداخت و تضمینات این طرح نیز مطابق سیاست های اعتباری جاری در نظام بانکی است.