شهریه اضافی مدارس به خانواده‌ها پس داده می‌شود؟

رئیس سازمان مدارس غیردولتی با اشاره به برخورد با دریافت شهریه اضافی مدارس گفت: مدارسی که شهریه خارج از عرف دریافت می‌کنند، مورد بازرسی قرار خواهند گرفت.

به گزارش راهبرد بانک، موضوع شهریه اضافی مدارس، این روزها زیاد شنیده می‌شود؛ خانواده‌ها می‌گویند که امسال شهریه مدارس خیلی گران شده است و شهریه اضافی از آن‌ها دریافت می‌شود.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی گفت: مدارسی که شهریه خارج از عرف دریافت می‌کنند، مورد بازرسی قرار خواهند گرفت.

محمودزاده رئیس سازمان مدارس غیردولتی گفت: مدارسی که شهریه بیش از نرخ مصوب دریافت کرده‌اند تا پایان شهریور فرصت دارند مبلغ اضافی را به خانواده‌ها برگردانند.

او ادامه داد: در صورت انصراف خانواده‌ها از نام نویسی پیش از ثبت نام قطعی، کل شهریه باید بازگردانده شود.