ممانعت از ورود وسایل نقلیه بدون بیمه شخص ثالث از مرزهای کشور

مهدی قمصریان، مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در نامه‌ای به معاون امنیتی و انتظامی وزرات کشور با اشاره به ماده ۷ قانون بیمه اجباری شخص ثالث بر موضوع اجباری بودن بیمه برای وسایل نقلیه در زمان ورود به مرزهای کشور تاکید کرد و ممنوعیت تردد وسایل نقلیه بدون بیمه را خواستار شد.

به گزارش راهبرد بانک، مهدی قمصریان، مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در نامه‌ای به معاون امنیتی و انتظامی وزرات کشور با اشاره به ماده ۷ قانون بیمه اجباری شخص ثالث بر موضوع اجباری بودن بیمه برای وسایل نقلیه در زمان ورود به مرزهای کشور تاکید کرد و ممنوعیت تردد وسایل نقلیه بدون بیمه را خواستار شد.

او با اشاره به کشورهای همجوار شرقی خاصه وسایلی که از دو کشور افغانستان و پاکستان قصد ورود به کشور و رسیدن به مرزهای کشور عراق را دارند از معاونت انتظامی وزارت کشور درخواست اطلاع رسانی برای تهیه بیمه نامه شخص ثالث و ممنوعیت ورود وسایل نقلیه بدون بیمه را کرد.