تغییر ساعت شروع کار ادارات مالیاتی در خرداد و تیر

بر اساس ابلاغیه جدید وزیر کشور، ساعت شروع به کار ادارات مالیاتی در خرداد و تیرماه از ساعت ۶ به ۸ صبح تغییر پیدا کرد.

به گزارش راهبرد بانک، تا پیش از این قرار بود در راستای اصلاح الگوی مصرف و مدیریت بهینه انرژی ساعت کار ادارات تا ۱۵ شهریور از ساعت ۶ صبح تا ۱۴ و ۴۵ دقیقه باشد، اما با توجه به ابلاغیه جدید وزیر کشور ساعت شروع به کار ادارات مالیاتی در خرداد و تیر ماه که زمان تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی است از ۸ صبح است.

نظر به اینکه به استناد مفاد بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیات محترم وزیران ساعات آغاز به کار و خاتمه تمامی دستگاه‌های اجرایی از پانزدهم خرداد ماه لغایت پانزدهم شهریورماه تغییر می‌یابد و با عنایت به درخواست رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ضرورت حضور کارکنان ادارات امور مالیاتی سراسر کشور برای تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی مناسب به مردم و فعالان اقتصادی در ماه‌های خرداد و تیر که زمان قانونی تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و اوج مراجعه مردم به ادارات مالیاتی می‌باشد، مقتضی است در ایام یاد شده، ساعات آغاز به کار ادارات مذکور از ساعت ۸ صبح (‌با رعایت میزان ۴۴ ساعت کار در هفته برابر مفاد ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری) برنامه‌ریزی و مراتب به ادارات کل یاد شده و سایر دستگاه‌های ذیربط ابلاغ گردد.