افزایش قیمت ۵۰ میلیونی شاسی بلندهای مدیران خودرو + لیست قیمت بازار و کارخانه

قیمت شاسی بلندهای مدیران خودرو امروز افزایش ۲۵ الی ۵۰ میلیونی داشت.

به گزارش راهبرد بانک، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای مدیران خودرو به دست خواهید آورد.

قیمت روز انواع محصولات مدیران خودرو

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

تغییر قیمت بازار

X22 دنده ای ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‌
X22 اتوماتیک ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‌
X22 پرو اتوماتیک ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ ‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‌
X55 پرو ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌
آریزو ۵ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‌
آریزو ۵ اسپورت ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‌
آریزو ۶ پرو ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎۳۵,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو ۷ (IE) ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو ۷ پرو ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ‎۳۵,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو ۸ پرو ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو ۸ پرومکس ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو ۸ پرومکس (IE) ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس FX (1.5) ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‌
فونیکس FX (1.6) ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‌