دام زنده ارزان شد

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با توجه به ازدیاد عرضه و انباشتگی دام، قیمت هرکیلو دام زنده به ۱۵۰ هزارتومان رسیده است.

به گزارش راهبرد بانک، آقای افشین صدردادرس گفت: با توجه به ازدیاد عرضه و کاهش تقاضا در برخی استان ها با انباشت دام مواجه هستیم.

او از رکود بازار گوشت خبر داد و گفت: با توجه به عدم خرید و فروش دام ضروری است که وزارت جهاد برنامه حمایتی را هرچه سریع تر در قالب خرید تضمینی ماده ۲۰ قانون نظام جامع دامپروری اجرا کند.

صدردادرس ادامه داد: اکنون فصلی هستیم که دام در بازار زیاد زیاد عرضه می شود و در نهایت بی توجهی دستگاه های مسئول منجر به کشتار دام های مولد و قاچاق شده است که مسئولیت قاچاق دام با دامدار نیست و بدیهی است که وقتی بازار قانونی نباشد، قاچاقچی سراغش می آید.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه کاهش قیمت دام تاثیری در بازار گوشت نداشته است، گفت: با وجود واردات در فصل تولید و کاهش قیمت دام زنده به ۱۵۰ هزارتومان، اما قیمت گوشت تغییری نداشته است و مسئولان تنها بر تولیدکننده فشار می آورند.