سرپرست بانک مسکن:

انعقاد قرارداد ۲۰۴ هزار و ۲۱۲ واحد نهضت ملی توسط بانک مسکن

سرپرست بانک مسکن با اعلام اینکه تاکنون ۸۰۵ هزار و ۷۶۵ نفر درطرح نهضت ملی مسکن افتتاح حساب کردند از انعقادقرارداد پرداخت تسهیلات با ۲۰۴ هزار و ۲۱۲ واحدبه مبلغ ۶۹ هزارو ۴۷۵ میلیاردتومان خبرداد.

به گزارش راهبرد بانک، به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی عسکری سرپرست بانک مسکن روند ارائه تسهیلات، افتتاح حساب و قراردادهای منعقد شده طرح نهضت ملی مسکن را توضیح داد و گفت: تاکنون ۸۰۵ هزار و ۷۶۵ نفر متقاضی پذیرفته شده در طرح نهضت ملی مسکن در بانک افتتاح حساب کردند.

سرپرست بانک مسکن ادامه داد: مبلغ کل واریزی به حساب سازندگان از محل تسهیلات و آورده ۴۷ هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان است که از این میزان تسهیلات، ۳۰ هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان از محل تسهیلات و ۱۷ هزار و ۴۴ میلیارد تومان از محل آورده واریز شده است.

عسکری توضیح داد: بانک مسکن تاکنون با ۲۰۴ هزار و ۲۱۲ واحد به مبلغ ۶۹ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است.