لوگو راهبرد بانک

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات،

پایبندی به قوانین و مقررات کشور عزیزمان سر لوحه کار ماست ،نقدهای اقتصادی و بانکی و ....و ارائه راهبرد های حل المسائلی جزء حرفه ماست .ضمنا با هیچ کس تعارف نداریم و درصورتی که بنگاههای اقتصادی بخواهند از کار حرفه خود دور بمانند و با مردم صادق نباشند اول تذکر و سپس افشاگری خواهیم کرد.