رشد ۴۱ درصدی فروش سفته و برات در تهران

براساس آمارهای بانک مرکزی حدود ٨٧ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال سفته و برات در دو ماه اول سال‌جاری در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ٤١ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش راهبرد بانک،

تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که بالغ بر ۶۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سفته و برات در اردیبهشت ماه ٩٨ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۹۵.۹ درصد و ۴۶.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین در دو ماه اول سال ١٣٩٨ حدود ٨٧ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ٤١ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در اردیبهشـت ماه ١٣٩٨ معادل ۷۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ١٤٠ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۸۳.۵ و ٧٦ رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۷۶.۹ درصد و ۹۵.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۲ درصد و ۱۱.۵ درصد کاهش داشته است.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در اردیبهشت ماه ١٣٩٨ به عدد ۹۱.۱ رسید. عدد شاخص مذکور در اردیبهشت ماه ١٣٩٧ معادل ۹۸.۵ بوده است. در دوماه اول سال ١٣٩٨ معادل یک هزار برگ سفته و برات بـه مبلغی معادل ٢١١ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد.

در این دوره متوسط شاخص‌های تعـداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۵.۴ و ۵۷.۵ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۰.۳ درصد افزایش و از لحاظ مبلغ ۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در دوماه اول سال ١٣٩٨ به عدد ۸۶.۸ رسید. عدد شاخص مذکور در دوماه اول سال ١٣٩٧ معادل ٨٨ بوده است.