تعلل بیمه مرکزی در تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره شرکتهای بیمه‌ای!

طبق اطلاعاتی شنیده شد ، هیات مدیره برخی از شرکت‌های بیمه‌ای همچنان ناقص بوده و تکمیل نیست و بیمه مرکزی تاکنون واکنشی به این موضوع مهم نداشته است!

به گزارش راهبرد بانک به نقل از نود اقتصادی ،نشان می‌دهد که تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد تعدادی از شرکت‌های بیمه‌ای توسط بیمه مرکزی با تاخیر مواجه شده است.

هم اکنون، ترکیب هیات مدیره تعدادی از شرکت‌های بیمه‌ای ناقص بوده و همچنان در انتظار تایید صلاحیت حرفه‌ای بیمه مرکزی قرار دارند.

تعلل و یا تاخیر در تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره و یا مدیران ارشد شرکت‌های بیمه‌ای معرفی شده به بیمه مرکزی، بی شک اثرات منفی خود را بر روند فعالیت این شرکت‌ها خواهد گذارد!

انتظار می‌رود که اگر اعضای معرفی شده به نهاد ناظر، قابلیت عبور از فیلترهای نهاد ناظر را ندارند بیمه مرکزی این موضوع را هر چه سریعتر و به صورت شفاف به شرکت‌ها اعلام دارد تا نفرات جدید، جایگزین نفرات معرفی شده قبلی شوند.

هم اکنون، تایید صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیای مدیره و مدیران ارشد شرکت‌های بیمه‌ای در دو معاونت نظارت فنی و طرح و توسعه بیمه مرکزی صورت می‌پذیرد.