برتری بازار دوم نسبت به بازار اول بورس/ افزایش ۴۸ درصدی ارزش معاملات بورس ظرف یک هفته

به گزارش راهبرد بانک،مقایسه بازار اول و دوم بورس تهران طی ۵ روز معاملاتی هفته قبل نشان می‌دهد، ارزش معاملات بازار دوم از بازار اول پیشی گرفته و حتی حجم معاملات نیز افزایش یافته است. در هفته منتهی به ۲۳ آبانماه امسال ارزش کل معاملات بازار بورس به ۴۵ هزار و ۵۵۱ میلیارد ریال رسید […]

به گزارش راهبرد بانک،مقایسه بازار اول و دوم بورس تهران طی ۵ روز معاملاتی هفته قبل نشان می‌دهد، ارزش معاملات بازار دوم از بازار اول پیشی گرفته و حتی حجم معاملات نیز افزایش یافته است.

در هفته منتهی به ۲۳ آبانماه امسال ارزش کل معاملات بازار بورس به ۴۵ هزار و ۵۵۱ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با هفته قبل از آن با افزایش ۴۸ درصدی روبرو شد.

 

بنابراین گزارش ارزش کل معاملات بورس تهران از ابتدای امسال تا کنون و در ۱۵۵ روز معاملاتی به یکصد هزار و ۶۳۷ میلیارد و یکصد مکیلیون تومان بالغ شده است.

 

در این بازه زمانی ۳۳۵ میلیارد و ۴۲۴ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۱۹ میلیون و ۲۶۴ هزارو ۸۵۱ دفعه میان معامله گران دست به دست شده است.

 

در هفته‌ای که گذشت ۱۴ میلیارد و ۱۸۴ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۸۷۰ هزارو ۶۱۴ نوبت داد و ستد شد که نسبت به هفته دوم آبان‌ماه امسال به ترتیب از رشد ۵۷ درصدی و ۵۰ درصدی برخوردار بود.

 

طی ۵ روز معاملاتی هفته قبل مقایسه بازار اول و دوم بورس تهران نشان می‌دهد، ارزش معاملات بازار دوم از بازار اول پیشی گرفته و حتی حجم معاملات را نیز افزایش داده است.

 

بر اساس این گزارش ارزش معاملات بازار اول سهام در بورس تهران با احتساب معاملات عمده طی هفته قبل با دست به دست شدن یک میلیارد و ۱۰۴ میلیون سهم در ۵۵۱ هزار و ۱۴۰ دفعه معامله به ۲۸ هزار و ۷۸۹ میلیارد ریال بالغ شد که این رقم در مقایسه با ارزش معاملات هفته ما قبل آن از رشد ۲۱ درصدی حکایت داشت.

 

در مقابل بازار دوم بورس تهران توانست با داد و ستد ۲۸۹ میلیون و ۷۰۰ هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۳۱۰ هزار و ۶۹۱ دفعه به ارزشی معادل با ۱۰ هزار و ۲۰۳ میلیارد ریال در ۵ روز معاملاتی هفته قبل دست یابد.

 

این بازار در مقایسه با هفته دوم آبانماه امسال توانسته رشد ۵۹ درصدی ارزش معاملات و ۵۷ درصدی حجم معاملات سهام را به خود اختصاص دهد.

 

ارزش معاملات بازار اول طی ۱۵۵ روز معاملاتی امسال به رقم ۵۸ هزارو ۷۰۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و ارزش معاملات بازار دوم به ۳۲ هزار و ۵۲۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بالغ شده است.

 

ارزش معاملات بازار بدهی بورس تهران در هفته ای که گذشت رکورد دار این بازار بود بطوریکه توانست طی ۵ روز معاملاتی ارزشی بالغ بر ۴ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال را رقم بزند. این بازار در مقایسه با هفته ماقبل خود از افزایش ۲ هزار و ۱۳۸ درصدی برخوردار شده است.

 

این بازار از ابتدای امسال تا کنون با معامله ۶۰ هزار برگه به ارزش ۵ هزار و ۸۴۳ میلیارد و یکصد میلیون تومان توانسته ۲۵ هزار و ۴۹۷ داد و ستد را رقم بزند.

 

به گزارش فارس بر خلاف آمار ضعیف بازار مشتقه سهام در هفته دوم آبان‌ماه امسال اما در هفته ای که گذشت با رشد ۲۶۷ درصدی توانست ارزش معاملات خود را به ۳ میلیارد ریال افزایش دهد.

 

ارزش کل معاملات این بازار مشتقه سهام در بورس تهران از ابتدای امسال تا کنون به ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بالغ می‌شود که حاصل دست به دست شدن ۱۴۰ میلیون قرار داد مشتقه طی دو هزار و ۹۹۲ نوبت داد و ستد بوده است.

 

ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران نیز به یک هزار و ۷۹۶ میلیارد ریال در پایان هفته معاملاتی هفته قبل رسید که نسبت به هفته ما قبل از آن از رشد ۲۳۰ درصدی برخوردار بود.

 

در این بازار طی ۵ روز معاملاتی هفته قبل ۱۷۵ واحد سرمایه گذاری در ۷ هزارو ۹۳۸ نوبت داد و ستد شد که در مقایسه با هفته قبل از آن به ترتیب از رشد ۲۵۶ درصدی در حجم معاملات و ۲۱۱ درصدی در تعداد دفعات معامله برخوردار بود.

 

ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) از ابتدای امسال تا کنون به ۳ هزار و ۵۵۹ میلیارد و یکصد میلیون ریال بالغ شده است.

منبع: فارس